Polityka Prywatności w DAN-VET

Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanym dalej RODO, na zasadach opisanych w tym dokumencie.

Zastosowane zabezpieczenia dla Twoich danych osobowych mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić

 1. poufność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom;
 2. integralność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
 3. rozliczalność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie;
 4. integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej;
 5. dostępność informacji – rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;
 6. zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.

Użyte pojęcia w polityce prywatności DAN-VET

 1. administrator danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka  lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 2. inspektor ochrony danych– osoba wyznaczona przez administratora danych osobowych, nadzorująca przestrzeganie zasad i wymogów ochrony danych osobowych określonych w RODO i przepisach krajowych,
 3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/,
 4. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 5. zbiór danych osobowych– uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów,
 6. przetwarzane danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, niszczenie, itd.,
 7. system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych,
 8. system tradycyjny– zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji oraz wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych na papierze,
 9. zabezpieczenie danych w systemie informatycznym– wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,
 10. administrator systemu informatycznego – osoba lub osoby, upoważnione przez administratora danych osobowych do administrowania i zarządzania systemami informatycznymi,
 11. odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe w oparciu m. in. o umowę powierzenia,
 12. strona trzecia – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, które z upoważnienia administratora danych osobowych mogą przetwarzać dane osobowe,
 13. identyfikator użytkownika (login)– ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym,
 14. hasło– ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisany do identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym.

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest w DAN-VET Przychodnia weterynaryjna: Danuta Florkowska, a siedzibą:  Niepołomice 32-005 ul. Mokra 9.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Napisz do na adres e-mail: przychodnia@dan.vet, lub pocztą tradycyjną: DAN-VET Przychodnia weterynaryjna Niepołomice 32-005 ul. Mokra 9.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Podałeś je nam podczas umawiania lub odbywania pierwszej wizyty w naszej lecznicy dla zwierząt, a także później w trakcie świadczenia usług dotyczących zwierząt będących po Twoją opieką; albo podczas składania zamówień lub w wyniku utworzenia konta w naszym sklepie internetowym, a także później podczas obsługi Twoich zamówień.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • świadczenia usług w naszej lecznicy dla zwierząt;
 • realizacji umów kupna sprzedaży zawartych w naszym sklepie internetowym oraz dostaw produktów;
 • obsługi zwrotów, reklamacji i innych zgłoszeń;
 • kontaktów w celach związanych ze świadczeniem usług, sprzedażą produktów (np. umawianiem wizyt).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych, między innymi dla celów:

 • podatkowych i rachunkowych;
 • prowadzenia dokumentacji leczenia zwierząt;
 • prowadzenia dokumentacji obrotu szczególnych grup leków.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DAN-VET, którymi są w szczególności:

 • obsługa Twoich zgłoszeń w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, itp.;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, prawnego, informatycznego.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych z własnych stron www;
 • wysyłki newsletterów, informacji handlowych i udzielania drobnych porad w formie komunikacji elektronicznej.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Konieczność podania danych osobowych

Wymagamy podania przez Ciebie odpowiednich danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą.

W przypadku usług weterynaryjnych podanie imienia, nazwiska i adresu jest obowiązkowe i wynika wprost z przepisów prawa.

W przypadku innych usług, podanie danych osobowych jest dobrowolne a ich zakres zależy od rodzaju zawieranej umowy (np. adres dostawy w przypadku zamówienia z wysyłką w naszym sklepie internetowym). Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz odpowiednich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z tej usługi.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 • prawo dostępu;
 • prawo żądania sprostowania;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych (w określonych sytuacjach);
 • prawo ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do ich przenoszenia;
 • prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Zachowując wszelkie gwarancje bezpieczeństwa Twoje dane osobowe udostępniamy osobom upoważnionym wewnątrz naszej organizacji, w szczególności: lekarzom weterynarii, średniemu personelowi weterynaryjnemu, personelowi administracyjnemu. Dane udostępniamy również innym podmiotom zewnętrznym, a w tym:

 • dostawcom i brokerom usług kurierskich i pocztowych – w zakresie niezbędnym do zrealizowania przesyłek;
 • dostawcom usług hostingowych – w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych ;
 • dostawcom usług księgowo kadrowych – w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych;
 • dostawcom usług bankowych i płatniczych;
 • dostawcom usług prawnych i ubezpieczeniowych;
 • dostawcom usług laboratoryjnych (analitycznych, mikrobiologicznych, itp.) oraz diagnostycznych;
 • Innym zakładom leczniczym dla zwierząt i lekarzom weterynarii – w zakresie ich uprawnień określonych w przepisach prawa;
 • instytucjom i organom publicznym – w zakresie ich uprawnień i kompetencji, określonych
  w przepisach prawa.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez 5 lat od dnia przedawnienia się roszczeń i wygaśnięcia wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym DAN-VET zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.